MAJÓWKA Z BMW

Jesteś tutaj:

klub

Statut klubu

Poniżej prezentujemy statut klubu BMW MPOWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB


ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY


1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „BMW M Power Club” nazywany w dalszym ciągu Klubem.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Polski.
3. Siedzibą władz Klubu jest miasto Toruń.
4. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym posiadającym osobowość prawną. Używa pieczęci z napisem: BMW M Power Club oraz logiem .

ROZDZIAŁ II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Klub jest organizacją społeczną, która ma na celu:


a) Popularyzację szeroko rozumianej tematyki motoryzacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji samochodów marki BMW.
b) Pomoc w zakresie modernizacji napraw i modyfikacji samochodów BMW.
c) Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i informacji dla środowisk motoryzacyjnych.
d) Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych.
e) Współpracę ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami.

2. Powyższe cele Klub realizuje w szczególności przez:


a) Organizację imprez masowych o tematyce motoryzacyjnej.
b) Wykłady, kursy, spotkania dyskusyjne.
c) Współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

ROZDZIAŁ III - USTRÓJ I WŁADZE KLUBU


1. Władzami Klubu są:


a) Walne Zebranie Klubu
b) Zarząd Klubu
c) Komisja Rewizyjna

2. Do zakresu działania Walnego Zebrania Klubu należy:


a) Uchwalanie Statutu i zmian w Statucie.
b) Uchwalenie regulaminu Klubu i Komisji Rewizyjnej
c) Wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
d) Rozpatrywanie i zatwierdzanie na wniosek Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez Zarząd rocznego sprawozdania,
e) Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu Klubu
f) Przyjmowanie rocznego programu działania Klubu,
g) Ustalanie wysokości składek członkowskich,
h) Rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
i) Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, które ze względu na swoją szczególną wagę wymagają wyrażenia woli całego Klubu.
j) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu.

3. Uchwały i postanowienia Walnego zebrania członków.

a) Do ważności uchwał Walnego Zebrania Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
b) Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów

4. Walne zebranie członków Klubu.
a) Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu co najmniej raz do roku, z podaniem porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
b) Nadzwyczajne Zebranie Walne Klubu zwoływane przez Zarząd Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na życzenie 1/3 liczby wszystkich członków Klubu.
c) Walne Zebranie Klubu ma prawo powołania funkcji honorowej określonej w uchwale.

5. Skład Zarządu.
a) Zarząd Klubu składa się z Prezesa ,Vice Prezesa, Asystenta Zarządu i Skarbnika wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Klubu.
b) Ilość Członków Zarządu określa Walne Zebranie Klubu.
c) Kadencja Zarządu trwa dwa lata. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, skład organów uzupełnia się drogą głosowania.
d) Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd uchwala Regulamin Zarządu Klubu w którym określony jest zakres praw i obowiązków członków Zarządu.


NIP:879-21-00-298
Regon:87-10-74-455-00000
Nr. KRS 015545
Konto:
LUKAS BANK Numer: 68 1940 1076 3027 9348 0000 0000

„BMW M POWER club Toruń”
ul. Niesiołowskiego 6/10, 87-100 Toruń
Tel. 696383961
www.bmwmpowerclub.com.pl
mail: zarzad@bmwmpowerclub.com.pl

Komentarze wyłączone 2-10
i-MIX STUDIO 2013
Ilość odwiedzin: 2954192